TỜ TRÌNH V/v Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:18' 11-01-2013
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PT DTNT LẠC DƯƠNG

Số : …./TTr – GD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạc Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v Xin hỗ trợ kinh phí
tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh


Kính gửi : SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn năm học 2012 – 2013 của trường PT DTNT Lạc Dương;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện hoạt động ngoại khoá của tổ chuyên môn năm học 2012 – 2013;
Căn cứ vào nội dung chương trình dạy học ngoại khoá của các bộ môn Lý – Hoá – Công nghệ; Anh văn – Nghệ thuật;
+ Thời gian tổ chức ngoại khoá: Từ 14h 30’ đến 16h ngày 25/10/2012
+ Địa điểm : Hội trường khu nội trú
Trường phổ thông Dân tộc nội trú Lạc lập tờ trình kính trình Sở Giáo dục hỗ trợ kinh phí tổ chức ngoại khoá cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 với số tiền cụ thể như sau :
Số tiền : 1.000.000 đ
Bằng chữ : (Một triệu đồng chẵn )
Rất mong được sự quan tâm, phê duyệt của lãnh đạo Sở Giáo dục.
Kính trình./.
Nơi nhận :
- Như trên; để phê duyệt
- BLĐ nhà trường;
- Kế toán nhà trường;
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG